سایت تعمیرگاهی دقت زمان تهران

طراحی سایت تعمیرگاهی دقت زمان تهران که توسط تیم رویالکو انجام شده  ارائه دهنـــده خدمات پـــس از فروش به اکثر شرکت ها، تجـــار وارد کننده، مغازه داران و فروشـــندگان محترم ســـاعت در ایران می باشـــد. شـــهرهای تحت پوشـــش خدمات که بصورت مستقیم مغازه داران و فروشندگان ساعت ارسال ساعت تعمیری دارند عبارتند از: کرج، قزوین، اردبیل، آســـتارا، زنجان، اهواز، امیدیه، ســـمنان، شـــهرجدید اندیشه، لاهیجان، بروجرد و بســـیاری از شـــهرهای دیگر کشـــور عزیزمان می باشـــند. همچنین بصورت مستقیم در خدمت مصرف کنندگان سراسر کشور می باشد و مشتریان ساکن شهرستان پس از ثبت ساعت تعمیری در قسمت تعمیرگاه این سایت و اخذ کد ثبت به نزدیک ترین دفتر پستی محل زندگی خود مراجعه و ساعت را جهت تعمیر ارسال و از خدمات غیر حضوری مرکز استفاده می کنند.